عناوین یادداشتها و دیدگاه صاحبنظران مرتبط با نشست اول

یادداشت ها

یادداشت پنجاه و چهارم- اهمیت جایگاه بازرسی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان
یادداشت یازدهم- سیستم مدیریت کیفیت و تأثیر آن در سازمانها بر اساس استاندارد (ISO)
یادداشت دهم-آشنایی اجمالی با ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و طرح چند سوال مهم
یادداشت هشتم- چرا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرا نمی شود؟
یادداشت هفتم- افزایش قابلیت ساختارهای کنونی نهادهای تصمیم گیر ساخت و ساز کشور؛ لازمه ساختمان سازی سبز و پایدار
یادداشت ششم- ضرورت تجمیع نظامات فنی و اجرایی و قانون مقرات ملی ساختمان
یادداشت پنجم- ظرف قانون کوچک است! (ساختارها در جهت تأمین نیازها تنظیم شوند.)
یادداشت چهارم- ضرورت هماهنگی و تناسبِ استراتژی با ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
یادداشت دوم- نظام ها و ضوابط ساخت و ساز در کشور
یادداشت اول- اولویتی مهمتر از اصلاح ساختارهای نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد! چرا؟

دیدگاه صاحبنظران

دیدگاه صاحبنظران84- فقدان تعامل میان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با محیط خارج
دیدگاه صاحبنظران81- توسعه در سایه پیوند صنعت و دانشگاه
دیدگاه صاحبنظران80- پارامترهای موثر بر ساخت و ساز
دیدگاه صاحبنظران76- یک اشکال اساسی در نحوه انتخاب بازرسان!
دیدگاه صاحبنظران75- مهم ترین وظایف بازرسان؛ رصد به موقع مشکلات و جلوگیری از تخلفات
دیدگاه صاحبنظران63- زمینه و بستر پایمال شدن حق بسیاری از مهندسان در استان اصفهان
دیدگاه صاحبنظران59- سازمان نظام مهندسی ساختمان و چالشهای پیش رو
دیدگاه صاحبنظران 11 – لزوم اصلاح ساختارِ مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
دیدگاه صاحبنظران 10 – چالش‌های پیش‌ روی مدیریت موثر و کارآمد و راهکارهای مدیریتی موفق از دیدگاه روسای سازمان‌های نظام مهندسی
دیدگاه صاحبنظران9- بررسی نقاط ضعف و قوت در ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دیدگاه صاحبنظران8- ارزیابی کیفیت و نحوه ارائه خدمات مهندسی در استان تهران به تفکیک طراحی، اجرا و نظارت
دیدگاه صاحبنظران6- بررسی تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ها
دیدگاه صاحبنظران5- نقش مدیریت کارآمد در نظام مهندسی استان ها
دیدگاه صاحبنظران1- بررسی موانع موجود برای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ارائه عملکرد مطلوب

  

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157