عنوان و محورهای نشست اول

عنوان نشست: ساختار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

زمان برگزاری نشست اول: 30 مرداد 1393

 

محورهای نشست:

1- انواع ساختارهای موجود در نظامات مهندسی ساختمان استانها و آسیب شناسی عملکرد اقتصادی و فرهنگی هرکدام

2- شرح خدمات نظامات مهندسی ساختمان و تناسب آن با ساختارهای موجود با تأکید بر وجوه اقتصادی و فرهنگی

3- تفاوت های ساختار نظام مهندسی ساختمان کشور با ساختار نظامات مهندسی ساختمان استانها در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ

4- تأثیر ساختار نظامات مهندسی ساختمان در اقتصاد و فرهنگ مهندسان، تشکل های صنفی و جامعه

5- شرح خدمات و ساختار نظامات مهندسی ساختمان در کشورهایی با اقتصاد و فرهنگ کارآمد

6- ارائه الگویی فراگیر و رافع نیازهای واقعی اقتصادی و فرهنگی نظامات مهندسی ساختمان

7- آثار تجمیع نظامات فنی و اجرایی و قانون مقررات ملی ساختمان در افزایش سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه

 Session

poster1-1

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157