نقشه محل برگزاری نشست دوم

آدرس: تهران ـ شهرك غرب، بلوار فرحزادي، انتهاي بلوار شهيد دادمان، پايين تر از پژوهشكده نيرو، تقاطع خيابان گل افشان جنوبي و ايوانك، سالن آمفي تئاتر سراي محله ايوانك

 

مسیر دسترسی از همت غرب:

مسیر دسترسی از همت شرق:

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157