عناوین یادداشتها و دیدگاه صاحبنظران مرتبط با نشست دوم

یادداشت ها

یادداشت سی و پنجم- لزوم مشارکت مردم در فرایند اجرای طرح نوسازی
یادداشت سی و چهارم- نوسازي بافت‌هاي فرسوده و كمك به گذر از بحران آبي
یادداشت سی و سوم- معرفی انحاء مداخله در نامکانهای فضاهای بافت فرسوده
یادداشت سی و دوم- آسیب شناسی نوسازی بافت فرسوده شهری
یادداشت سی و یکم- نقدی بر هویت نوسازی ساختار شهری و معماری امروز
یادداشت سی ام- اعتماد به ظرفیت های مردمی؛ محرک اصلی در نوسازی بافتهای فرسوده
یادداشت بیست و نهم- تسهیلات تشویقی، تلاش برای نوسازی یا ایجاد تقاضا برای فروش شهر؟
یادداشت بیست و هشتم- جایگاه مهندس نقشه بردار در بافت فرسوده
یادداشت بیست و هفتم- فعالیت های اقتصادی در مرکز شهر مانع پیشرفت نوسازی بافت های فرسوده
یادداشت بیست و ششم- تاریخچه سیاست‌گذاری‌های تجدید حیات شهری در دنیا
یادداشت بیست و پنجم- بافت های شهری و گونه شناسی کیفی آنها
یادداشت بیست و چهارم-نوسازی بافتهای فرسوده و بی کیفیت بودن ساخت و سازها
یادداشت بیست و سوم- نوسازی بافت فرسوده و صرفه جویی در مصرف انرژی
یادداشت بیست و دوم- ضرورت استفاده از الگوهای موفق با رویکردهای نوین اقتصادی و فرهنگی در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده
یادداشت بیست و یکم- جایگاه سازمان نوسازی در مدیریت نوسازی بافتهای فرسوده
یادداشت نوزدهم- نوسازی بافتهای فرسوده؛ نیازمند سازمانی حرفه ای و تعامل گرا
یادداشت هجدهم- تصويري واقعي از بافت‌هاي فرسوده شهري و نتايج و پي‌آمدهاي ادامه روند موجود
یادداشت هفدهم- مدیریت نوسازی از نظر تا عمل
یادداشت شانزدهم-بافتهای فرسوده شهری نیازمند توجه ویژه
یادداشت پانزدهم- ارزیابی تعاریف رسمی بافت فرسوده در شهر تهران
یادداشت چهاردهم- تعریف فرسودگی و بافت فرسوده
یادداشت سیزدهم- حوزه بافت‌هاي فرسوده، مشكل اصلي كشور در مدیریت بحران

دیدگاه صاحبنظران

دیدگاه صاحبنظران26- پیشنهاد پیمانکار محله ساز برای محله های فرسوده
دیدگاه صاحبنظران25- تغییر نقش مدیریت شهری در نوسازی بافت فرسوده از تصدیگری به تولیت
دیدگاه صاحبنظران24- استفاده از پتانسیل بورس برای تامین مالی نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران23- توجه به ذینفعان کلیدی؛ ضرورتی در روش های تأمین مالی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده
دیدگاه صاحبنظران22- صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین؛ مدلی برای نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران21- چگونگی ایفای نفش سازمان نظام مهندسی ساختمانها جهت سرعت و کیفیت بخشیدن به نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران20- موانع اصلی و راهکارهای پیشنهادی در سرعت و کیفیت بخشیدن به نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران19- ضعف ها و ظرفیت های موجود در بافت های فرسوده
دیدگاه صاحبنظران18- طرح شركت ‌محله؛ مدلی برای نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران17- نگاه وزیر راه و شهرسازی به نوسازی بافتهای فرسوده
دیدگاه صاحبنظران16- استراتژی دولت در نوسازی بافت‌ فرسوده شهری درست است یا اشتباه!؟
دیدگاه صاحبنظران15- کار دفاتر خدمات نوسازی بافت‌ فرسوده چیست؟
دیدگاه صاحبنظران14- چرا نوسازی بافت فرسوده مورد توجه شهروندان قرار نمی‌ گیرد!؟
دیدگاه صاحبنظران13- نوسازی بافت فرسوده، یک موضوع اجتماعی و فرهنگی

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157