عنوان و محورهای نشست سوم

عنوان نشست:مجری ذیصلاح

زمان برگزاری نشست سوم: 30 بهمن 1393

مهلت ثبت نام : 29 بهمن 1393

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محورهای نشست:

 

1- جایگاه قانونی مجری ذیصلاح در ساخت و سازهای شهری و پروژه های عمرانی از منظر اقتصادی و فرهنگی

 2- تأثیر مجریان ذیصلاح در استفاده از مصالح استاندارد و حضور کاردانها و کارگران حرفه ای 

 3- نقش اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح در تحقق بیمه تضمین کیفیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها

 4- آسیب شناسی نحوه اخذ صلاحیت و ارزیابی اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

 5- راهکارهای اقتصادی و فرهنگی مقابله با مجریان ذیصلاح صوری یا فاقد صلاحیت

 6- بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح حقیقی در مقایسه با مجریان ذیصلاح حقوقی

 7- معرفی موفقیتهای استانهای مختلف و سایر کشورها درجهت الگوسازی امور اقتصادی و فرهنگی مجریان ذیصلاح

 

 Session

 

 همراه با برگزاری  کارگاه آموزشی

 

neshast3 

 

 

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157