جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان بر این باور است که عامل مهم و اثرگذار مشارکت همکاران صاحب نظر و صاحب قلم می تواند بر کیفیت نشستهای در دست برنامه ریزی و اجرا بیافزاید لذا در این بخش امکان ارسال مقاله و یادداشت مرتبط با نشست جاری و همچنین امکان معرفی اساتید و افراد صاحب نظر جهت دعوت به نشست و امکان درج هرگونه نظرات و پیشنهادات فراهم گردیده است. بدیهی است پس از ارسال مطالب ارسالی خود در هریک از بخشهای مشخص شده، وصول آن از طریق یک ایمیل با اختصاص یک کد ویژه برای مطالب ارسالی به شما اعلام خواهد شد. ضمنا برای مطالب ارسالی برگزیده در هر نشست، جوایزی بهمراه لوح یادبود نشست تعلق خواهد گرفت.

نام(*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر
ایمیل(*)
ورودی نامعتبر
       

 ارسال مقاله/ یادداشت(word یا pdf)

ورودی نامعتبر
فرمت پیشنهادی  مقاله فرمت پیشنهادی  یادداشت
معرفی اساتید و افراد صاحب نظر مرتبط با موضوع نشست
ورودی نامعتبر
ارسال نظر و پیشنهاد

ورودی نامعتبر
جلوگيري از اسپم (*)

جلوگيري از اسپم بازآوری

ورودی نامعتبر

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157