نظام نامه (منشور) اخلاقی مهندسان ساختمان

اصول بنیادی

مهندسین باید به روش های ذیل برای حمایت، توسعه، عزت و افتخار حرفه مهندسی تلاش نمایند :

1. استفاده از دانش و مهارت های مهندسی برای افزایش رفاه انسان و محیط زیست

2. بیطرف بودن و خدمت توام با وفاداری و صداقت به مردم، کارفرمایان و مشتریان

3. تلاش برای افزایش شایستگی، قدر و منزلت حرفه مهندسی

4. حمایت از تشکل ها و گروه های فنی و حرفه ای مرتبط با  رشته های مهندسی

نظام نامه (منشور) بنیادی و تشریح آن

1- توجه به ایمنی، سلامت و رفاه عموم مردم و تلاش برای انطباق با اصول توسعه پایدار در تمام مراحل انجام وظایف حرفه ای

الف- توجه به این امر که زندگی، ایمنی، سلامت و رفاه عمومی مردم بستگی کامل به قضاوت مهندسی و انتخاب شیوه و روشهای اجرای مهندسین دارد.

ب- تنها تایید و مهر اسناد و مدارکی که منطبق بر استانداردهای مهندسی باشد و ایمنی، رفاه و سلامت عمومی را برای مردم تامین نماید، مجاز می باشد.

ج- هر تصمیم حرفه ای که در آن ایمنی و سلامت و رفاه مردم به مخاطره بیافتد مجاز نبوده و مهندس باید عواقب احتمالی آن را به کارفرما و مشتری اطلاع دهد.

د- مهندسین  باید در صورت داشتن مدارک و دلایل مستدل مبنی بر نقض مقررات و دستورالعمل های حرفه ای توسط همکاران خود را به مراجع ذیصلاح اطلاع و با آنها همکاری نمایند.

ه- مهندسین باید تمام کوشش خود را برای حفاظت از محیط زیست، رسیدن به توسعه پایدار و پیشبرد ایمنی ، بهداشت و رفاه جامعه انجام دهند.

2- خدمت رسانی در حیطه دانش، شایستگی و تخصص

الف- مهندسین باید وظایف محوله را تنها در حدود آموزش های دیده شده و تجارب کسب شده انجام دهند.

ب- مهندسین باید مسولیت های ارجاع شده خارج از زمینه های تخصصی و تجربی خود را به همکاران و مشاوران ذیصلاح ارجاع دهند حتی اگر شایستگی تصمیم سازی در آن مورد را در خود حس می نمایند.

ج- مهندسین باید از امضاء و مهر نقشه های مهندسی و اسنادی که بررسی نشده اند یا فاقد صلاحیت و تجربه در بررسی آنها هستند امتناع نمایند.

3- صدور احکام و بیانیه های عمومی و اجتماعی به شرط احراز دلایل عینی و حقیقی

الف- مهندسین باید برای گسترش آگاهی عمومی و توسعه پایدار تلاش نموده و از اظهار نظر های خلاف واقع، ناعادلانه و اغراق آمیز پرهیز نمایند.

ب- مهندسین باید در گزارش های حرفه ای، بیانیه ها و شهادت ها کاملاً صادق باشد.

ج- اظهار نظر هر مهندس به  بعنوان شاهد متخصص، باید بر اساس دانش کافی و اشراف بر حقایق و قابلیت های فنی مهندسی و کاملاً صادقانه باشد.

د- مهندسین باید بدون توجه به اظهارات، انتقادات و استدلال افراد مورد تایید و غیر تایید خود، اظهار نظر نمایند و تنها دلیل پذیرفتن نظر افراد مدارک و مستندات آنها می باشد.

ه- مهندسین باید در تمام مراحل کار، موقر و فروتن به وظایف محوله پرداخته و از اعمالی که باعث خدشه دار شدن عزت و مقام حرفه ای آنها می گردند پرهیز نمایند.

4- رعایت امانتداری و وفاداری نسبت به کارفرما، مشتری و مردم و اجتناب از تضاد منافع در تمام مراحل کار

الف- مهندسین باید تمام موضوعات مربوط به کار را بدون درنگ به کارفرمایان و مشتریان خود اطلاع دهند تا این موارد کیفیت خدمات آنها را تحت تاثیر قرار نداده و باعث قضاوت کارفرمایان و مشتریان آنها درآینده نشود.

ب- مهندسین نباید در پروژه های مشترک بین چند کارفرما یا مشتری، خدمت رسانی نمایند مگر آنکه طرفین آگاهی کامل داشته و رضایت خود را شفاف اعلام نمایند.

ج- مهندسین هرگز نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از پیمانکاران، کارفرمایان، مشتریان، عوامل خود یا دیگر شرکا درخواست انعام، حق الزحمه اضافی، پاداش و.. نمایند.

ه- مهندسین باید در صورت ایمان و باور به موفق نبودن نتیجه یک پروژه، مطالعات خود را به طور کامل در اختیار کارفرمایان یا مشتریان خود قرار داده و توصیه های لازم را بنمایند.

و- مهندسین نباید اطلاعات محرمانه ای را که در مسولیت ها  بدست می آورند و با منافع مشتریان، کارفرمایان و مردم در تضاد می باشد به عنوان وسیله ای برای سود شخصی بکار ببرند.

5- ایجاد اعتبار بر اساس شایستگی های حرفه ای، شخصی و تخصصی و پرهیز از رقابت ناعادلانه

الف- مهندسین نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم درخواست هر گونه کمک سیاسی، پاداش، تضمین یا اخذ کرسی های حقوقی منحصر به فرد از طریق آژانس های کاریابی نمایند.

ب- مهندسین باید نسبت به انعقاد قراردادهای حرفه ای منصفانه و بر اساس شایستگی و صلاحیت و برای خدمات حرفه ای مورد نیاز اقدام نمایند.

ج- مهندسین فقط به طور مشروط و تنها تحت شرایطی که در آن قضاوت حرفه ای آنها که به خطر نیافتد ممکن است درخواست و  پیشنهاد کارمزد نمایند .

د- مهندسین اجازه تحریف و ارائه اطلاعات نادرست از مدارک دانشگاهی یا تجارب حرفه ای خود را ندارند.      

ه- مهندسین باید اعتبار مناسب برای کار مهندسی و کسانی که با آنها همکاری داشته اند اختصاص نمایند. در صورت امکان، آنها باید نام شخص یا اشخاص مسئول در طرحها، نام کسانی که نوآوری داشته اند یا در موفقیت ها سهیم بوده اند را ذکر نمایند.

و- مهندسین در صورتی می توانند خدمات حرفه ای خود را تبلیغ نمایند که در آن از شیوه های موهن و گمراه کننده استفاده نشده باشد و با شأن و منزلت حرفه ای مغایرت نداشته باشد.

ز- مهندسین نباید بد اندیشانه یا به دروغ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شهرت حرفه ای، آینده شغلی، کسب و کار و اشتغال مهندس همکار خود آسیب برسانند یا به طور مداوم از ایشان انتقاد نمایند.

ح- مهندسین نباید بدون رضایت کارفرمایان خود از تجهیزات، لوازم و امکانات محل کار کارفرمایان برای انجام کارهای شخصی استفاده کنند.

6- تلاش برای بالا بردن سطح شأن و منزلت حرفه مهندسی در راستای کسب افتخار و پرهیز از تقلب، فساد و دریافت رشوه

الف-مهندسین نباید آگاهانه در کسب و کار یا فعالیت های حرفه ای خود از شیوه های تقلب، فریبکاری و غیر اخلاقی استفاده نمایند.

ب- مهندسین باید درکنترل و صرف هزینه ها کاملاً دقت نظر داشته باشند و همواره در ترویج استفاده موثر از منابع موجود به نفع مردم، کارفرمایان و مشتریان بکوشند.

ج- مهندسین همواره باید در تمام فعالیت های مهندسی و ساخت و سازی که در آن ها مشغول می باشند بدون توجه به رشوه، تقلب و فساد رفتار نمایند.

د- مهندسین باید در جاهایی که در آن شیوه های پرداخت انعام یا دادن رشوه نهادینه شده است برای حفظ ارزشهای اخلاقی به طور ویژه از خود مراقبت نمایند.

ه- مهندسین باید برای شفاف سازی درمدیریت و اجرای پروژه ها تلاش نمایند. شفافیت شامل افشای نام، آدرس ها، اهداف و هزینه های پرداخت شده برای همه عوامل پروژه می باشد.

ز- مهندسین فعال در مبارزه با رشوه، تقلب و فساد در تمام قراردادها باید با گواهی نامه های مشخص تشویق شوند.

7- تلاش مستمر برای برای بالا بردن سطح دانش و تجارب حرفه ای خود و عوامل زیر مجموعه در تمام مراحل زندگی

الف- مهندسین باید در تمام مراحل کاری، اطلاعات تخصصی خود را با شرکت مداوم در دوره های عملی، آموزشی و خواندن کتاب های فنی و حضور در جلسات حرفه ای و سمینارها به روز نگه دارند.

ب- مهندسین باید در کوتاه ترین زمان ممکن کارکنان فنی و مهندسی خود را برای شرکت درآزمونهای تخصصی مرتبط تشویق نمایند.

ج- مهندسین باید کارکنان مهندسی  خود را برای  حضور و ارائه مقالات در مجامع و انجمن های فنی و مهندسی تشویق نمایند.

د- مهندسین همواره باید از اصل رضایت در روابط دو جانبه بین کارفرمایان و کارمندان با توجه به شرایط و ضوابط اشتغال ودر مورد دامنه حقوق و مزایای جانبی، حمایت نمایند.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157