باتوجه به ماده15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کدامیک از اقدامات ذیل می تواند در تحقق وظایف تعیین شده برای اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، اهمیت و اولویت بیشتری داشته باشد؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت مجامع عمومی بعنوان بالاترین رکن هر سازمان
25%  
برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت بازرسان و شورای انتظامی بعنوان دو رکن دیگر هر سازمان
0%  
برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت گروه های تخصصی هفت رشته اصلی در پیشبرد امور سازمان
58.3%  
برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت کمیسیونها و دفاتر نمایندگی در هر سازمان
16.7%  

شروع رأی گیری   2015-06-20 00:00:00
پایان رأی گیری   2015-07-20 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157