ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغلان باتوجه به بند3 از ماده15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از وظایف قانونی پیش بینی شده جهت اعضای هیئت مدیره سازمانها می باشد، کدامیک از اقدامات ذیل می تواند در تحقق این وظیفه مشخص، موثرتر باشد؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

اصلاح و کارآمدن نمودن دوره های آموزشی اجباری ارتقاء پروانه
27.8%  
پیش بینی دوره های آموزشی غیراجباری و مورد نیاز
5.6%  
ایجاد تعامل مستمر با وزارت علوم جهت به روز نمودن سرفصلهای آموزشی دانشگاه ها
11.1%  
اختصاص تسهیلات ویژه برای اعضا جهت کسب دانش نوین و ایجاد پایگاه های علمی
55.6%  

شروع رأی گیری   2015-07-27 00:00:00
پایان رأی گیری   2015-08-27 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157