با استقرار اعضای هیئت مدیره دوره هفتم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، انجام کدامیک از اقدامات ذیل را دارای اولویت بیشتری میدانید؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

تدوین برنامه ای جامع و زمانبندی شده جهت اداره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دوره هفتم
60%  
ساماندهی ساختار و فرآیندها در سازمان استان و دفاتر نمایندگی مربوطه
35%  
تعیین نمایندگان هیئت مدیره در گروه های تخصصی و ساماندهی امور مربوطه
5%  
تعیین نمایندگان هیئت مدیره در کمیته ها و کمیسیونهای متشکله در دوره های قبل و ساماندهی امور مربوطه
0%  

شروع رأی گیری   2015-10-29 00:00:00
پایان رأی گیری   2016-01-15 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157