از آنجا که در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب مهندسان طراح، مجری و ناظر توسط مالکین و از طریق بانک اطلاعات حرفه ای مهندسان انجام خواهد شد، کدامیک از اقدامات ذیل می تواند مبنای مناسبی برای ایجاد این بانک اطلاعات قرار گیرد؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

استعلام مستندات قابل ارائه از اقدامات حرفه ای اعضاء در گذشته
11.8%  
پیش بینی یک دوره آموزشی نحوه مستندسازی و ایجاد فرصت زمانی حداقل سه ساله برای ارزیابی عملکرد و اقدامات حرفه ای اعضا متناسب با آموزشهای ارائه شده
76.5%  

شروع رأی گیری   2015-09-16 00:00:00
پایان رأی گیری   2015-10-22 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157