باتوجه به توضیحات ارائه شده در یادداشت پنجاه و یکم، کدامیک از طرحهای ذیل در مقوله کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای مهندسان ساختمان اهمیت و اولویت بیشتری دارد؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

طرح تأمین زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح
70.5%  
طرح ایجاد صلاحیت ایمنی کارگاه های ساختمانی و دیگر صلاحیتهای رشته ای و فرارشته ای
6.8%  
طرح فراگیر کنترل مضاعف خدمات مهندسی از طریق دفاتر نمایندگی سازمانها
11.4%  
طرح کارآموزی و آموزشهای حرفه ای سه ساله قبل از ورود به حرفه
11.4%  

شروع رأی گیری   2015-04-26 00:00:00
پایان رأی گیری   2015-06-26 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157