مشاوران ارشد سال95

نام و نام خانوادگی حسن-فراهانی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

49 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 0 0 395

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته فوق لیسانس-عمران
عنوان شغلی مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی ماده 27 نظام مهندسی استان تهران

نام و نام خانوادگی موسی-غلامحسینی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 0 0 230

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی مهندس طراح و ناظر

نام و نام خانوادگی یعقوب-حبیبی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 3 150 0 0 195

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته دانشجوي كارشناسي ارشد-عمران
عنوان شغلی ناظر، محاسب، اجرا

نام و نام خانوادگی سيروس-صدر نفيسي

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 0 0 150

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته فوق ليسانس-عمران
عنوان شغلی مدير بخش تخصصي -مدير پروژه

نام و نام خانوادگی بهرام حسین-دائی مژدهی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 0 0 150

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی مدیرعامل شرکت حقوقی طراح ناظر

نام و نام خانوادگی محسن-جیرودی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 0 0 150

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی کارشناس بتن و خاک

نام و نام خانوادگی محمدحسین-مسعودی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

2 10 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته فوق ليسانس-عمران
عنوان شغلی کارشناس رسمی سازمان استاندارد

نام و نام خانوادگی غلامرضا-غفاری اولقی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

 

استان - شهر اذربایجان غربی-ارومیه
مقطع تحصیلی-رشته دانشجوي كارشناسي ارشد-عمران
عنوان شغلی مدیر عامل شرکت پیمانکاری

نام و نام خانوادگی محمدرضا-حسنی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 50

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته دانشجوي كارشناسي ارشد-عمران
عنوان شغلی مهندس ناظر

نام و نام خانوادگی محمد-علیدوستی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 50

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی مدیر مهندسی و کیفیت

نام و نام خانوادگی ساسان-پیرزیاد

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی سازنده

نام و نام خانوادگی پویا-آرزومند لنگرودی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

 

استان - شهر گیلان-لنگرود
مقطع تحصیلی-رشته دانشجوي كارشناسي ارشد-عمران
عنوان شغلی دانشجو ارشد

نام و نام خانوادگی مرتضی-عیوضی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

 

استان - شهر تهران-رباط کریم
مقطع تحصیلی-رشته ليسانس-عمران
عنوان شغلی عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نام و نام خانوادگی نوید-فرهودی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

 

استان - شهر تهران-تهران
مقطع تحصیلی-رشته فوق ليسانس-عمران
عنوان شغلی ناظر/طراح/مجری

نام و نام خانوادگی طیب-ملکی

کامنت

یادداشت

مقاله

پاسخ به سوالات

حضور در نشست

معرف ارائه خدمات سخنرانی

مجموع امتیازات

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد

امتیاز

تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز

تعداد

امتیاز

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

استان - شهر همدان-همدان
مقطع تحصیلی-رشته دانشجوي كارشناسي ارشد-عمران
عنوان شغلی مهندس عمران